More Website Templates @ TemplateMonster.com - December 30, 2013!

Gwarancja

• Na sprzedane panele udziela się gwarancji na okres zgodny z rodzajem zakupionej podłogi (podany na opakowaniu jednostkowym i wpisany na niniejszej karcie), w zakresie odporności powierzchni dekoracyjnej na ścieranie w przypadku pomieszczeń mieszkalnych oraz przy zastosowaniu się do podanych zasad montażu, użytkowania i konserwacji.

• Gwarancja na sprzedany towar konsumpcyjny nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z niezgodności z umową.

Warunki gwarancji

W miejscu przetarcia warstwa musi być starta na powierzchni przynajmniej 1 cm2 oraz musi być wyraźnie widoczna. Ślady starcia na brzegach paneli nie są objęte gwarancją.

• Podłoga powinna zostać ułożona przy użyciu wyłącznie materiałów i narzędzi zalecanych przez producenta (KronoOriginal) zgodnie z instrukcją układania.

• Gwarancja na panele jest wykluczona w przypadku ułożenia jej w pomieszczeniach, które nie będą ogrzewane w okresie zimowym, w pomieszczeniach o wysokiej wilgotności takich jak np. sauna, łazienka, lub poddania paneli obciążeniom przewyższającym przewidziane dla danej klasy użyteczności.

• Reklamacje nie będą uwzględniane w przypadku zastosowania paneli w pomieszczeniach o intensywności użytkowania wyższej niż podana przez producenta.

• Przed ułożeniem paneli, jak i w trakcie ich układania, należy dokładnie kontrolować ich jakość i stan. Ułożenie paneli, których wady były możliwe do ustalenia przed ułożeniem powodują utratę gwarancji.

• Inna, niezgodna z instrukcją eksploatacja, mechaniczne uszkodzenie lub konserwacja inna niż podano w instrukcji, wykluczają możliwość uzyskania świadczenia gwarancyjnego.

• Zgłoszenie reklamacji powinno nastąpić w miejscu zakupu, na piśmie i w ciągu 14 dni od wystąpienia wady, wraz z dostarczeniem poprawnie wypełnionej i podpisanej karty gwarancyjnej i oryginalnego rachunku oraz żądania Reklamującego. Do zgłoszenia należy dołączyć dokumentację zdjęciową. W zgłoszeniu należy określić: nazwę handlową, reklamowaną ilość, dekor, uzasadnienie reklamacji oraz adres do korespondencji i numer telefonu osoby upoważnionej do udostępnienia towaru do oględzin.

• Należy przechowywać dwie próbki z zakupionych paneli (1 szt. z początku i 1 szt. z końca panela o długości 20cm z pełnej szerokości), aby w przypadku ewentualnej reklamacji producent mógł przeprowadzić badania kontrolne.

• Okres gwarancji liczony jest od daty zakupu.

• Gwarancja na sprzedany towar konsumpcyjny nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z niezgodności z umową.

Świadczenia gwarancyjne

Świadczenia gwarancyjne obejmują wyłącznie zamianę paneli wadliwych na wolne od wad. Żadne inne roszczenia nie będą uwzględniane.

• Materiał zamienny dostarczony zostanie bezpłatnie do właściwego miejsca zakupu.

• Jeżeli produkt nie znajduje się już w ofercie, wówczas klient dokonuje wyboru z aktualnego asortymentu ale o zbliżonych parametrach technicznych,

• Gwarancja obowiązuje dla użytku domowego zgodnie z warunkami gwarancji.